МАЗЗ

СТРАТЕШКИ ПЛАН НА ЖЕНСКА РАБОТНА ГРУПА (ЖРГ) ПРИ МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ

објавено во: ЖРГ при МАЗЗ | 0

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ БР.1: Зајакнување на интерното партнерство и соработка помеѓу жените во земјоделските задруги преку зголемување на мотивацијата за вклучување на жени во земјоделски задруги

Стратегија за вмрежување на жени-членки во земјоделски задруги во рамки на Македонска асоцијација на земјоделски задруги (МАЗЗ)

објавено во: ЖРГ при МАЗЗ | 0

Изработката на Стратегијата за вмрежување на Македонската асоцијација за земјоделскизадруги конкретно на Женската работна група креирана во рамки на организацијата запериодот 2022- 2024 произлезе како резултат на потребите од активностите предвидени воГодишниот план за работа на организацијата.