Опис на организациската поставеност на МААЗ

Структурата на МААЗ се состои од Собрание кое е највисока управувачка структура со сите членови кои платиле членарина, Управен одбор со 9 члена и Надзорен одбор со 5 члена. Претставник на МААЗ е Претседателот кој е и Претседател на Управниот одбор.

Собранието на МАЗЗ избира  членови на Надзорен одбор. Овие членови се должни да подготват извештај најмалку еднаш годишно за квалитетот на работата на организацијата, за спроведените решенија и за начинот на користените финансии. Членовите на Надзорниот одбор ја надгледуваат работата на Управниот одбор и Извршната канцеларија, а за преглед на работата поднесуваат извештај до Управниот одбор и ги известуваат членовите на Собранието.

Собранието избира претседател и 8 члена на Управниот одбор. Секој член на Управниот одбор има своја функција во својот 4 (четири) годишен мандат.

Претседателот е законски застапник на Здружението и ги надгледува сите активности во организацијата и е одговорен за работата на МААЗ во целост. Претседателот се избира од редот на членовите на земјоделските задруги со сопствена или кандидатура на најмалку 2 задруги. Пожелно е Претседателот да има високо образование и да има искуство во управувањето со сличен вид на организација.

Собранието исто така го предлага Потпретседателот на МААЗ кој е избран меѓу членовите на Управниот одбор со најмногу добиени гласови. Потпретседателот е нова позиција во МААЗ и за неговото дејствување ќе бидат дадени соодветни препораки за измени во Статутот.

Другите 7 члена на Управниот одбор ќе ги имаат своите одговорности за време на мандатот, како што следува:

– Член на Управниот одбор одговорен за контакт со земјоделските задруги од 4 плански региони

– Член на Управен одбор надлежен за меѓународна соработка

– Член на Управниот одбор надлежен за следење на развојните капацитети на организацијата

– Член на Управниот одбор надлежен за соработка со државните институции и релевантните чинители

– Член на Управниот одбор надлежен за нормативни акти и процедури во организацијата, како и за следење на планот за мониторинг и евалуација

– Член на Управен одбор одговорен за следење на финансиското работење и создавање системи за одржливост.

Управниот одбор заедно со Претседателот се состануваат најмалку 4 пати годишно (може да биде и електронски состанок) и се одговорни за нивната работа пред Собранието. Тие исто така се грижат за одржување редовни седници на Собранието, подготовка на материјали како и за тоа обезбедување на кооперативна доверба од мнозинството.

Управниот одбор избира од редот на своите членови Комисија, која објавува повик за позиција на Генерален секретар на МААЗ. Генералниот секретар треба да има познавање за задруги и земјоделство во Република Северна Македонија, да биде високообразован и да има широко искуство во управувањето со големите организации. Генералниот секретар е еквивалент на Извршниот Директор во некои организации. Тој е избран со објава, по интервју со комисијата и препораки од трети лица.

Генералниот секретар се грижи за целокупното работење на Извршната канцеларија. Тој / таа заедно со Комисијата назначена од Управниот одбор објавува огласи за сите позиции отворени или непотребни за дејствување на извршната канцеларија. Раководителот за финансии и администрација работи во секојдневна соработка со Генералниот секретар и ја задржува функцијата началник на канцеларијата сè додека не постои можност да се избере лице на таа позиција. Тоа ќе биде тим што ќе им служи на сите сектори во МААЗ и ќе обезбеди соодветна поддршка на членовите на Управниот одбор при планирањето на годишните планови за организацијата.