Закон за данок на додадена вредност
Закон за данок на добивка
Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување
Програма за поддршка на руралниот развој